• РеПроФорсе лого

   ReProForce
   FP7-REGPOT-2009-1

 • Слогън

  ПОВИШАВАНЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ  КАПАЦИТЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ “БИОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ НА РАЗМНОЖАВАНЕТО”

  • Google търсене

    
    • Събитие

     Информация за заключителната среща на участниците в ReProForce проекта /17-18 май 2013/

     21.06.2013

     Заключителната среща на участниците в ReProForce проектабе проведена на 17-18 май 2013г. в Института по биология и имунология на размножаването при Българска академия на науките (ИБИР-БАН). В срещата взеха участие: оценителите на проекта от Европейската комисия - проф. Vidjei Pandey, проф. Marcus Sperandio и г-жа Зоя Дамянова; външните партньори на проекта - проф. Katja Teerds, проф. Nelson Fernandez, проф. Fulio Gondolfi, проф.Udo Markert, д-р. Urban Bezenfelder; Научният секретар на биологичните науки при БАН – проф. Евдокия Пашева, представители на националните партньорски организации - доцент Станимир Йотов от Тракийския университет и доцент Йордан Марчев от Земеделски институт – Шумен; ръководителите на работните пакети и всички участващи в изпълнението на ReProForce проектаот ИБИР. На срещата присъстваха и представители от различни научни институции, университети, IVF центрове и стопански организации, работещи в областта на репродуктивната биология и имунология при човека и животните.

     Участниците в срещата бяха поздравени от проф. Димитрина Качева, Директор на ИБИР-БАН. В приветственото слово бе подчертано голямото значение на ReProForce проекта за оборудването на института със съвременна апаратура и създаването на нови лаборатории за експериментална работа на съвременно ниво, разкритите възможности за обучение и специализации на научните кадри в чуждестранни лаборатории, за създаване на нови сътрудничества и повишаване на научния капацитет на ИБИР. Проф. Д. Качева подчерта, че всичко това определя перспективите за развитието на Института до 2020 година, потвърдени и от оценителите на ReProForce проекта. Бе отправено поздравление на ръководителите на проекта – доц. М. Моллова и доц. Е. Кистанова, на всички участници от ИБИР, на чуждестранните и националните партньори за успешното приключване на ReProForce проекта.

     Доц. М. Моллова, координатор на ReProForce проекта, представи пълен, изчерпателен и аналитичен доклад за 36-месечното изпълнението на задачите по проекта и постиженията на ИБИР в резултат от изпълнението на проекта. Бяха посочени и анализирани повишените технически възможности на ИБИР благодарение на ReProForce проекта, разширените възможности за обучение на младите кадри в чужди лаборатории, участието в международни научни форуми, разкритите възможности за организиране на международни форуми у нас. Особено внимание бе обърнато върху значението на ReProForce за повишаване нивото на научноизследователския и кадрови капацитет на ИБИР, разкритите добри перспективи за нови международни сътрудничества, участието на Института в международни и национални проекти за финансиране на науката в Института и др.

     Външните партньори на проекта, проф. K. Teerds, проф. N. Fernandez, проф. F. Gondolfi, проф. U. Markert и д-р U. Bezenfelder, представиха изчерпателни презентации, в които изложиха своите становища за изпълнението на ReProForce проекта и значението му за цялостната дейност на Института, приносите и допуснатите слабости, и перспективите на бъдещото развитие на ИБИР. Особено внимание бе обърнато на кадровия потенциал, необходимостта от засилване на публикационната дейност в престижни международни списания, възможностите за проектното финансиране на науката и значението на разширените международни контакти за съвместна научна дейност. Бяха представени конкретни препоръки за бъдещото научно и кадрово развитие на ИБИР.

     Оценката на външните експерти за ИБИР и изпълнението на ReProForce проекта бе представена от проф. Vidjei Pandey, председател на експертната група. Изложените данни представляват ценен анализ и полезни препоръки за бъдещите насоки на кадровото и научно развитие на Института, както и за разширяване на научно-приложната му дейност.

     Доц. Милена Мурджева, научен секретар на ИБИР, представи основния документ като резултат от изпълнението на последния Работен пакет по проекта ReProForce - „Научноизследователската и иновативна стратегия – ИБИР2025”. Представената стратегия за бъдещото развитие на ИБИР е изработена съвместно с експертите на ReProForce проекта на базата на задълбочените обсъждания и обобщената информация, получена от чуждестранните и националните академични и бизнес партньори на Института в областта на репродукцията при човека и животните, от колектива на ИБИР, както и от всички заинтересовани от сътрудничество с ИБИР.

     Основните моменти застъпени в стратегията се отнасят до образование и специализации, технически трансфер на нучните постижения в практиката, партнъорство и изграждане на научни мрежи. Посочени са конкретните мерки за постигане на поставените цели в стратегията, както и индикаторите за тяхното изпълнение.

     В заключение, координаторът на проекта ReProForce – доц. М.Моллова, благодари на всички участници в проекта, на експертната комисия и специално на външните партньори за любезното им съгласие да участват в ReProForce към 7Рамкова програма на ЕС, за тяхните усилия и подкрепата им за реализиране на целите на проекта - успешно интегриране на Института по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов”при БАН в Европейското научно пространство.

    Персонализирано търсене
    Мрежата
     
     
     
    Custom Search
    Web
     
     
     
   • Комитет