• РеПроФорсе лого

   ReProForce
   FP7-REGPOT-2009-1

 • Слогън

  ПОВИШАВАНЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ  КАПАЦИТЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ “БИОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ НА РАЗМНОЖАВАНЕТО”

  • Google търсене

    
    • Събитие

     Работни срещи на ReProForce експертите с представтели на наука и бизнеса в ИБИР-БАН

     28.02.2013

     6- 8 февруари 2013 година,

     Второто посещение на ReProForce експертите, проф.VidjeiPandey, проф.MarcusSperandio и г-жа Зоя Дамянова и съвместните работни срещи на заинтересованите страни бяха проведени в продължение на 3 дни - 6, 7 и 8 февруари 2013 г., в Институт по биология и имунология на размножаването при Българска академия на науките (ИБИР-БАН). В работните срещи взеха участие повече от 95 заинтересовани лица: лидерите на работните пакети по проекта, всички участващи в изпълнението на проекта от ИБИР, представители от организациите на националните и чуждестранни партньори на ИБИР, представители на университети от страната, от IVF-центрове, бизнеса, БАН и на административни организации, ангажирани в работата си с проблемите на биологията и имунологията на репродукцията при животните и човека.

     На 6 февруари бе проведена работна среща на заинтересованите страни по проблемите на репродукцията при животните. Заседанието бе открито от доц. Елена Кистанова – научен експерт по проекта. Тя представи участниците в срещата: Председателят на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция, членове на развъдни асоциации, представители на аграрни и ветеринарномедицински университети, научноизследователски институти на Селскостопанската Академия. Г-жа Зоя Дамянова направи задълбочен анализ на резултатите от интервютата на заинтересованите страни, партньори в научната и приложната дейност на ИБИР, проведени под формата на анкета по предварително поставени въпроси. След презентацията бе проведена оживена дискусия върху конкретни въпроси на базата на резултатите от анкетата. В заключителната сесия бяха обобщени препоръките към ИБИР за бъдещо развитие на изследванията и услугите в областта на репродукцията при животните.

     На 7 февруари се проведе работна среща на заинтересованите страни по проблемите на репродукцията при човека.Заседанието бе открито от доц. Маргарита Моллова - координатор на проекта, която представи проблема и поздрави участниците. Подробна информация със задълбочен анализ на резултатите от интервютата бе представена от г-жа Зоя Дамянова. Презентацията бе последвана от дискусия на конкретни въпроси поставени на базата на резултатите от анкетата, в която взеха активно участие представители на научни центрове, институти, университети, IVF центрове, външни партньорски организации от бизнеса. Работната среща бе последвана от заключителна сесия с обобщение и препоръки по отношение на бъдещата съвместна работа на института с партньорските организации в областта на репродукцията при човека.

     На третия ден (8 февруари) работната среща бе проведена с научния състав на ИБИР. Заседанието бе открито от директора на Института - проф. Димитрина Качева, която направи кратко представяне на Института. В срещата участваше научния секретар на БАН по биологическите науки - проф. Пашева. Г-жа З. Дамянова представи аналитична информация за резултатите от интервютата със служителите на института. На базата на резултатите от анкетата бе проведена задълбочена дискусия по конкретни въпроси отнасящи се до: структурата на ИБИР, важни кадрови проблеми, бъдещата научна програма на Института, възможностите за най-рационално използване на закупената по ReProForce проекта апаратура, възможностите за финансиране на научните изследвания, необходимостта от активно участие с проекти в национални и международни организации, активна работа по увеличаване на разпознаваемостта на ИБИР у нас и чужбина и др. Работата продължи със заключителна сесия за обобщаване на резултатите от дискусията.

     Експертите по ReProForce проекта, проф. Vidjei Pandey, проф. Marсus Sperandio и г-жа Зоя Дамянова, участваха активно в дискусиите по време на работните срещи с ценни анализи по отношение на приложната дейност на института, оценки и препоръки за бъдещите насоки на научното и кадрово развитие на ИБИР-БАН.

     Резултатите от анкетите и дискусиите върху проблемите на репродукцията при човека и животните и научното развитие на ИБИР, застъпените становища от националните и чуждестраннитепартньори на ИБИР, от представителите на бизнеса, на университетите, научните и административни организации показват следното: Оценяват се високо повишеният научен капацитет на ИБИР и приложната му дейност, постигнати на базата на новите технически и методични възможности, създадени чрез ReProForce проекта; Подчертава се необходимостта ИБИР да положи допълнителни усилия за популяризиране на своята дейност и възможностите за реализиране на нови сътрудничества; От страна на бизнеса е заявена готовност за продължаване на сътрудничеството си с ИБИР и разширяване на приложната дейност по актуални проблеми, застъпени в тематиката на ИБИР като криобиология на гаметите, оценка на биологичния потенциал на мъжките и женски гамети, ембриотрансфер при животните, проучвания за повишаване успеваемостта при прилагане на асиситраните репродуктивни технологии при човека, проучвания върху ендометриозата, имплантацията, стем клетките в репродукцията, овариалната функция и др.; Посочена е необходимостта от разработката на съвместни локални и международни научни проекти и дисертационни теми с партньорите ни от научните и бизнес средите в страната.

      

    Персонализирано търсене
    Мрежата
     
     
     
    Custom Search
    Web
     
     
     
   • Комитет